Alumner

Borchs kollegiums eforer og alumner siden kollegiets begyndelse.

Eforer.
1. Povl Vinding, prof., højesteretsassessor, etatsråd: 1691-1712.
2. Caspar Bartholin, prof., generalprokurør, konferensråd: 1712-1733.
3. Hans Gram, prof., geheimearkivar, etatsråd: 1733-1748.
4. Ludvig Holberg, prof., baron: 1748-1754.
5. Hans Peter Anchersen, dr. jur., prof., justitsråd: 1754-1765.
6. Peder Holm, dr. theol., prof., kommunitetsprovst: 1765-1777.
7. Pefer Kofod Ancher, dr. jur., prof., konferensråd: 1777-1783.
8. Christian Gottlieb Kratzenstein, dr. phil. & med., prof.: 1783-1789.
9. Abraham Kall, prof, ordenshistoriograf, etatsråd: 1789-1821.
10. Frederik Theodor Hurtigkarl, prof., etatsråd: 1821-1829.
11. Frederik Christian Sibbern, dr. phil., prof., konferensråd: 1829-1870.
12. Johannes Magnus Valdemar Nellemann, prof., ekstraordinær assessor i højesteret (senere minister): 1870-1875.
13. August Hermann Ferdinand Carl Goos, dr. jur., prof., overinspektør ved fængselsvæsenet, ekstraordinær assessor i højesteret, kongevalgt landsthingsmand o.s.v.: siden 1875.

Alumner.
Hvad tiden indtil 1807 angår, er alumnefortegnelsen gengivelse af en omhyggelig udarbejdelse af afdøde cand. theol. J. L. Jensen, alumnus på Borchs kollegium og assistent ved universitetsbibliotheket, hvor nu hans alumnerække og nogle uddrag af Acta Consistorii vedrørende Borchs kollegium opbevares (Additam. 524 4to). Jensens manuskript har jeg dog sammenholdt med kilden, kollegiets kvitteringsbog, og nogle udvælgelsesdata har jeg rettet efter de nøjagtige opgivelser i Konsistoriums forhandlingsprotokol. For dette tidsrums vedkommende er alumnernes navne gengivne saaledes, som de selv har skrevet dem i protokollen, og deres studium (og dermed arten af deres kollegieplads) er føjet til i forkortning overalt, hvor de selv har skrevet det til. — For tiden efter kollegiets fornyelse 1824 har jeg fulgt protokollen på Borchs kollegium; enkelte tidsangivelser skyldes Jensens alumnefortegnelse, eforus’ kvitteringsprotokol (fra 1869) og velvillig meddelelse fra forhenværende alumner. Fornavnene er i reglen kun antydede ved bogstaver, og der er tilføjet, i hvilken stilling enhver var, da han blev alumnus; i klammer er dels tilføjet, hvad eksamener eller grader alumnerne har taget i deres kollegietid, dels hvad slags kollegieplads enhver har haft, hvor dette ikke umiddelbart fremgår af hans foran betegnede studium.
Hvor man ikke kan få oplysning om dagen for alumnernes udnævnelse eller bortgang fra kollegiet, men kun kan se, om det er i årets første eller anden halvdel, betegnes det ved et tilføjet a eller b. Inspektorernes række er angivet med romertal. Hvor der ikke udtrykkelig er angivet nogen særlig tiltrædelsesdag, kan man i reglen regne enhvers inspektortid fra hans forgængers bortrejse. Pladsen har desværre ikke tilladt biografiske oplysninger om de mange alumner; men adskillige navne vil være kendte af alle.